POMOČ NA DOMU

Storitev je namenjena upravičencem:
  • osebam starim nad 65 let,
  • osebam s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
  • drugim invalidnim osebam, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege,
  • kronično bolnim osebam, hudo bolnim otrokom, otrokom z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo urejene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem domačem okolju in se ne morejo oskrbovati same ali ob pomoči svojih najbližjih. Tem osebam je z občasnimi dodatnimi storitvami omogočeno, da ohranijo zadovoljivo duševno ter telesno počutje in jim je tako za določen čas odložen (oziroma le ta ni potreben) odhod v dom za starejše ali v drugo institucijo.

Storitev POMOČ NA DOMU obsega:
  • pomoč pri gospodinjskih opravilih (osnovno čiščenje bivalnega prostora, prinašanje ali priprava enega obroka, pomivanje uporabljene posode, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora …),
  • ohranjanje socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže, spremljanje pri nujnih obveznostih, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca …),
  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju in slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, osnovno vzdrževanje ortopedskih pripomočkov … )

Cena za občane Radelj ob Dravi znaša 2,50 € na uro. Če potrebujete storitev Pomoč na domu smo dosegljivi na telefonski številki 040-186-602 (Vojko Gmajner) ali na elektronskem naslovu: pnd@sktmradlje.si, lahko pa se oglasite tudi v prostorih MMKC-ja v času uradnih ur, ki so ob ponedeljkih od 09.00 do 10.00 ure in ob sredah od 16.00 do 17.00 ure.
Storitev se prične na zahtevo upravičenca ali njegovega zastopnika. Storitev traja največ 4 ure dnevno in največ 20 ur tedensko.

Pomoč na domu