NOVICE

SPREMEMBE OBJAVE JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB ZA ODDAJO STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM


Spremembe Objave Javnega zbiranja ponudb za oddajo stvarnega premoženja v najem, ki jebila na spletni strani zavoda objavljena dne 26.4.2017 – sprememba št. 1.

 • 1. Spremeni se točka št. 4 – VRSTA PRAVNEGA POSLA IN TRAJANJE NAJEMA tako, da se glasi:
  Najemna pogodba se sklepa za obdobje 10 let z možnostjo podaljšanja.
 • 2. Spremeni se drugi stavek točke št. 8 – NAČIN IN ROK ODDAJE PONUDBE tako, da se glasi:
  Šteje se, da je ponudba pravočasna, če bo prispela na navedeni naslov najkasneje do 22.5.2017 do 10.00. ure, ne glede na način dospetja.
 • 3. Spremeni se prva alineja točke št. 11 – POSTOPEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA tako, da se glasi:
  Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 22.5.2017 ob 12.00. uri na naslovu:

  Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 4, Radlje ob Dravi.

Vsa ostala določila objave ostanejo nespremenjena.

Objava sprememb Objave Javnega zbiranja ponudb za oddajo stvarnega premoženja v najem se objavi na spletni strani naročnika: http:/www.sktmradlje.si/ in sicer dne 9.5.2017.

Strokovni vodja:Milan Šarman, dipl.ekon.