MLADINSKI DELAVEC

PROJEKT ZAPOSLITVE MLADINSKE DELAVKE V MMKC RADLJE OB DRAVI JE SOFINANCIRAN IZ OPERACIJE:

»ZAPOSLITEV NA PODROČJU MLADINSKEGA DELA V MLADINSKEM SEKTORJU -1«

JAVNI RAZPIS MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Cilj javnega razpisa je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost ciljne skupine mladih, kar povečuje možnosti njihove zaposlitve po izteku operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih. Ukrep za dosego cilja so spodbude za zaposlitev ciljne skupine mladih v mladinskem sektorju kot mladinski delavec na področju mladinskega dela.

www.eu-skladi.si

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA

Mladinski delavec

Mladinski delavec bo vzpostavil mrežo prostovoljcev, ki bodo v pomoč vsem generacijam, tako mladim, ki se srečujejo z učnimi težavami, s težavami v razvoju, invalidno mladino kot tudi starejšim pri raznih opravilih in svetovanjih, s tem pa se bo povečalo število mladih prostovoljcev in se povečala kvaliteta prostovoljskih programov. Skupaj z organizirano in neorganizirano mladino bo mladinski delavec oblikoval mladinski program. S tem se bo povečala vključenost mladih v načrtovanje, program pa bo prilagojen njihovim konkretnim potrebam in željam. Področja dela, dejavnosti in aktivnosti se bodo sprotno prilagajala potrebam mladih. Mladi se vse več soočajo z raznimi stiskami, zato smo v fazi ustanavljanja raznih skupin za samopomoč, kjer bo mladinski delavec aktivno sodeloval. Zelo pomembno vlogo pri delu z mladimi predstavlja tudi »delo 1 na 1« oz. neposreden zaupen stik mladinskega delavca in uporabnika. Mladinski delavec bo preko metode coatching-a usmerjal in nudil oporo mladim, ki bodo to potrebovali. S temi aktivnostmi hočemo zajeziti negativne trende današnje družbe. Mladinski delavec se bo zavzemal za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in promoviral zavod NEFIKS, saj so neformalno pridobljene veščine, znanja in kompetence v današnji družbi vedno bolj cenjene. Mladinski delavec bo ves čas v interakciji z drugimi ljudmi in s tem krepil socialne kompetence. V mladinskem delu je potrebno dejavnosti in aktivnosti nenehno prilagajati, iskati nove načine za razvoj področja, zato se bodo pri mladinskem delavcu krepile kompetence, kot so inovativnost, samoiniciativnost, fleksibilnost … Preko vsakodnevnih aktivnosti mladinskega dela si bo mladinski delavec pri delu nabral tudi ogromno drugih veščin kot so komunikacijske veščine, delo v timu …

Operacija »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1« traja od 01. 03. 2018 do 31. 10. 2018.

Zaposlitev mladinske delavke traja od 01. 03. 2018 do 30. 11. 2018 (OP20.02298),

ŠPELA PORČNIK, MA in counselling psychology with a practucum
Rezultat operacije, Mladinska delavka je bila po zaključku operacije 'Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju -1' v Javnem zavodu ŠKTM zaposlena 1 mesec.

MAREC 2018
Promocija prostovoljstva med mladimi, oblikovanje mladinskega programa, promocija zavoda Nefiks, promocija neformalnih znanj, izvedba preventivnih delavnic na okoliških osnovnih šolah, izvedba ustvarjalnih delavnic, izvedba nočitve z mladimi v MMKC, sodelovanje in izvedba MKC TO GO – ulično informiranje mladih o Eurodesk aktivnostih in dejavnostih mladinskega centra, izvajanje učne pomoči, izvedba kuharskih delavnic z mladimi, izvedba programa »križanje mnenj« – debat z mladimi.

APRIL 2018
Promocija prostovoljstva med mladimi, oblikovanje mladinskega programa, promocija zavoda Nefiks, promocija neformalnih znanj, izvedba preventivnih delavnic na okoliških osnovnih šolah, izvedba MKC TO GO – ulično informiranje mladih, izvajanje učne pomoči, priprava in izvedba kuharskih delavnic z mladimi, izvedba ustvarjalnih delavnic z mladimi, nudenje psihološke pomoči in opore mladim.

MAJ 2018
Promocija prostovoljstva med mladimi, oblikovanje mladinskega programa, promocija zavoda Nefiks, promocija neformalnih znanj, izvajanje učne pomoči, izvedba kuharskih delavnic z mladimi, izvajanje ustvarjalnih delavnic, informiranje mladih o priložnostih v tujini, izvedba programa »križanje mnenj«, spodbujanje aktivnega državljanstva preko debat, pomoč pri organizaciji in izvedbi delavnice risanja.

JUNIJ 2018
Promocija prostovoljstva med mladimi, oblikovanje mladinskega programa, promocija zavoda Nefiks, promocija neformalnih znanj, pomoč pri izvajanju ustvarjalnih delavnic za mlade, izvajanje učne pomoči, izvedba kuharskih delavnic z mladimi, pomoč pri izvedbi delavnice risanja, debate z mladimi, izvedba programa »zdrav življenjski slog« - daljši pohod, sodelovanje in izvedba obletnice Marenberškega mladinskega centra in bogračijade v sklopu obletnice, organizacija razstave risb mladih lokalnih umetnikov, organizacija in priprava dogodka »Dan taborniških spretnosti« in izvedba »Sobe pobega«.

JULIJ 2018
Promocija prostovoljstva med mladimi, oblikovanje mladinskega programa, promocija zavoda Nefiks, promocija neformalnih znanj, izvedba ustvarjalnih delavnic, izvajanje kuharskih delavnic z mladimi, izvedba ugankarskih večerov, pomoč pri organizaciji in izvedbi delavnice poziranja, pomoč pri izvedbi delavnice abstraktnega slikanja, izvedba glasbenih večerov z mladimi.

AVGUST 2018
Promocija prostovoljstva med mladimi, oblikovanje mladinskega programa, promocija zavoda Nefiks, promocija neformalnih znanj, izvedba programa »križanje mnenj«, izvajanje kuharskih delavnic z mladimi, izvedba glasbenih večerov, karierno svetovanje mladim pri izbiri študija, izvedba filmskih večerov, sodelovanje pri počitniškem varstvu za osnovnošolce.

SEPTEMBER 2018
Promocija prostovoljstva med mladimi, oblikovanje mladinskega programa, promocija zavoda Nefiks, promocija neformalnih znanj, izvajanje kuharskih delavnic z mladimi, sodelovanje pri ustvarjalnih delavnicah, izvajanje učne pomoči, organizacija sejma izmenjave učbenikov in delovnih zvezkov, izvajanje programa »križanje mnenj«, organizacija skupine mladih »filozofske debate«, izvedba druženja mladih ob peki jabolk na prostem, organizacija piknika za mlade, izvedba filmskih večerov, izvedba kviza za mlade »Back to School«.

OKTOBER 2018
Promocija prostovoljstva med mladimi, oblikovanje mladinskega programa, promocija zavoda Nefiks, promocija neformalnih znanj, izvajanje kuharskih delavnic z mladimi, organizacija orientacije za mlade po mestu, sodelovanje pri pripravi kostanjevega piknika, izvedba preventivnih delavnic na okoliških osnovnih šolah, izvajanje učne pomoči, organizacija in izvedba kuharskega dvoboja med mladimi, izvedba Sobe pobega.