MEDGENERACIJSKI ČETRTEK

Z medgeneracijskimi aktivnostmi ob četrtkih spodbujamo pozitivne vplive na družbo in sicer rušenje stereotipov in predsodkov med generacijami, krepitev socialnih vezi in sožitja, osmišljanje staranja ter sprejemanje starosti kot načina življenja, kvalitetna izraba prostega časa posameznikov, vseživljenjsko učenje. Na posameznika dejavnosti pozitivno vplivajo na aktivno porabo prostega časa, aktivno državljanstvo, širjenje socialnih in podpornih mrež, pripravo na lastno kakovostno staranje, medsebojna pomoč in podpora, vključenost v družbo in iskanje skupnih ter povezovalnih elementov med različnimi generacijami, vzpostavljanje občutljivosti za sočloveka. Dejavnosti pozitivno vplivajo na posameznike na področju veščin s področja prenašanja znanj, pridobivanja znanj, spretnosti in izkušenj, pridobivanja znanj in izkušenj povezanih z novejšo tehnologijo, razvijanja spretnosti, pridobivanja izkušenj, učenja sodelovanja, pridobivanja raznih kompetenc, pridobivanja socialnih veščin, dviga samopodobe, samospoštovanja ter krepitev samozavesti, razvoja empatije in solidarnosti, spoznavanja življenja in sveta pripadnikov drugih generacij, poudarjanje skupnih elementov, gradnja zaupanja med generacijami, zadovoljevanja osnovnih življenjskih potreb, sprejemanja različnih mnenj in pogledov, osmišljanja življenja.

Medgeneracijski center