DVOREC MAHRENBERG

Konec 17. stoletja, ko je propadel stari grad na hribu Kamen, so v dolini iz nekdanje grajske pristave uredili t.i. Spodnji grad, danes dvorec Mahrenberg.

Danes je dvorec dvonadstropna stavba v obliki črke L, ki jo pokriva opečna dvokapna streha. Arhitektonski členi so predelani, ohranjene so pritlične arkade v severnem traktu. V stavbo vodi renesančen portal iz peščenjaka iz leta 1666, ki je bil verjetno pred II. svetovno vojno ali po njej prenešen iz radeljskega samostana (z grboma gospodov Mahrenberških in opatinje samostana dominikank Marije Ivane Linzer).

Na upodobitvi J. Clobucciaricha iz začetka 17. stoletja (1601/5) je današnji dvorec prikazan kot dvo- in trinadstropna stavba s podkvasto zasnovo. Na Vischerjevi upodobitvi iz leta 1681 pa je dvorec dvonadstropna stavba, pokrita z dvokapno streho. Sestavljajo jo trakti, ki oklepajo notranje dvorišče. V franciscejskem katastru iz leta 1825 je v tlorisni zasnovi dvorec upodobljen kot objekt s podkvasto zasnovo, ki jo sestavljajo severni, vzhodni in zahodni trakt. Kompleks je obdajal grajski park.

Stavbo obdaja angleški park, ki je bil zasnovan v 19. stoletju. Rastlinski fond obsega med drugim štiri vrste jelke, duglazijo, klek, rdeči hrast, platano, krvavo bukev, tiso, zeleni bor, dob, rdeči bor … Kasnejši drevesni fond je bil sajen brez ustreznega koncepta. V parku je tudi fontana, vodnjak okrogle oblike. V sredi je okrogel steber s štirimi izviri vode v obliki ribjih glav. Na stebru stoji kip dečka z ribo v rokah.

Johannes Clobucciarich: Pogled na zgornji in spodnji grad Mahrenberg, 1601–1605, risba G. M. Vischer: Topographia Ducatus Stiriae, Mahrenberg, 1681, bakrorez; v ospredju samostan dominikank, v ozadju marenberški grad, trg, Kalvarija in dvorec Dvorec Mahrenberg, fotografija iz leta 1902.
Muzej