Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki, ki jih obdeluje JAVNI ZAVOD ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO RADLJE OB DRAVI, Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi (v nadaljevanju: JZ ŠKTM Radlje ob Dravi), se obdelujejo zgolj v vnaprej opredeljene namene na podlagi zakonske podlage ali pridobljene privolitve. Obdelava poteka skladno z določbami nacionalnega zakona o varstvu podatkov ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88, GDPR) ter veljavnim nacionalnim zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Sejmi